STYPENDIA
W Kolegium można uzyskać stypendium o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce.

 

O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się słuchacz, który:

-   w dniu składania wniosku nie ukończył 24 roku życia;

-   zaliczył semestr nauki w terminie przewidzianym Regulaminem Kształcenia i w

    terminie wyznaczonym przez Dyrektora Kolegium złożył wymagane dokumenty.


Stypendium nie może zostać przyznane słuchaczowi, który ukarany został karą

dyscyplinarną, powtarza rok (semestr) nauki, zdawał egzaminy poprawkowe,

kontynuuje naukę na podstawie wpisu warunkowego lub przebywa na urlopie od nauki.