PROJEKTY SOCJALNE
TYTUŁY PRAC DYPLOMOWYCH -

PROJEKTÓW SOCJALNYCH 2014/2015

 


 • „Eko-nakręceni” – Zwiększenie poziomu aktywności u dzieci i młodzieży; podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

 

 • „Z pokoleniami przez miasto” -międzypokoleniowa społeczno-kulturowa integracja seniorów z młodzieżą ze Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS

 

 • Bank czasu „Senior dla Seniora” – zwiększenie wiedzy i świadomości seniorów w zakresie środowiskowych form samopomocy

 

 • „Lepszy opiekun” – wzmocnienie działań pracowników Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

 

 • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych

 

 • „Nie czekaj na karetkę” – integracja środowiska lokalnego, poprzez kształtowanie postaw i świadomości
  w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

 • „Mój dom, moja rodzina – rozwijanie umiejętności w radzeniu sobie z rodzinnymi sytuacjami dnia codziennego”

 

 • „Ziemia moim domem” - podniesienie świadomości ekologicznej oraz form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież z Domu Dziecka w Kaliszu

 

 • Sport wczoraj, dziś i jutro widziany oczami społeczności lokalnej na wsi

 

 • „Mam świadomość, mam wiedzę” – wsparcie osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi poprzez zwiększenie dostępu do informacji w zakresie pomocy instytucjonalnej.

 

  

TYTUŁY PRAC DYPLOMOWYCH -

PROJEKTÓW SOCJALNYCH 2013/2014 • "Od widowni do sceny" - integracja społeczno-kulturowa dzieci z Wroławskiego Centrum Opieki
  i Wychowania z seniorami z Wrocławskiego Centrum Seniora.


 • Zajęcia plastyczne z dziećmi z Domu Dziecka we Wrocławiu jako forma rozwijania pasji i integracji społecznej.


 • Wielowymiarowa działalność w zakresie wzmacniania świadomosci o zawodach społecznych młodzieży
  z ZSEA we wrocławiu - projekt socjalny.

 

 • Promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży Nadodrza jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego.


 • Zielono mi - kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących osób niepełnosprawnych intelektualnie.


 • Warsztaty podnoszące aktywność społeczną osób starszych w środowisku lokalnym gminy Wąsosz. Projekt socjalny: "Bezpieczny i zdrowy senior".


 • Zajęcia sportowe dla młodzieży z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystanek Dobrej Nadziei"
  we Wrocławiu jako sposób przeciwdziałania agresji i przemocy - "STOP AGRESJI".


 

  

TYTUŁY PRAC DYPLOMOWYCH –

PROJEKTÓW SOCJALNYCH 2012/2013

 

 • Każdy posiada potencjał do działania – przełamanie negatywnego myślenia o  bezdomności.

 

 • Warsztaty muzyczno-edukacyjne dla dzieci z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania jako sposób  kształtowania pasji i wyobraźni oraz forma spędzania czasu wolnego.

 

 • Wielowymiarowa działalność z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży z Ogniska Wychowawczego  Stowarzyszenia Pomocy „Iskierka”.

 

 • Animacja społeczno-kulturowa na rzecz budowania więzi międzypokoleniowych. Wrocław oczami pokoleń.

 

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci z oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w Obornikach Śląskich.

 

 • Zajęcia przyrodnicze dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Brzezinach jako sposób wypełniania wolnego czasu. Projekt socjalny „Ferie w zgodzie z naturą”.

 

 • Alternatywne formy spędzania czasu wolnego wśród młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.

 

 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wśród funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia.

 

 • Rozpoznanie potrzeb i poprawa jakości usług świadczonych przez opiekunów w domach pomocy społecznej.

 

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku służb mundurowych w oczach dzieci z Wrocławskiego Centrum  Opieki i Wychowania.

 

 • „Wiem więcej” – możliwości rozwoju i pomocy osobom z niepełnosprawnością.

 

 • Sztuka formą przełamywania barier między pokoleniami.

 

 • Aktywizacja osób głuchych i niedosłyszących poprzez warsztaty artystyczne.
 

TYTUŁY PRAC DYPLOMOWYCH -

PROJEKTÓW SOCJALNYCH  2011/2012
 

 • Wzmacnianie kompetencji społecznych poprzez zorganizowanie warsztatów z obsługii Internetu dla Wrocławskiego Centrum Seniora.

 

 • Różne oblicza bezdomności - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych poprzez różne formy aktywizacji społecznej.

 

 • Podnoszenie umiejętności komunikacyjnych funkcjonariuszy Policji w kontaktach z osobami chorymi psychicznie.

 

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Iskierka" we Wrocławiu.

 

 • Działania na rzecz integracji oraz aktywizacji młodzieży w mieszkaniu chronionym.

 

 • Umacnianie więzi społecznych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystanek Dobrej  Nadziei” we Wrocławiu.
   
 • Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji jako sposób wypełnienia czasu wolnego. Projekt socjalny „Od zabawy do pasji”.

 

 • Projekt socjalny: Wielowymiarowa działalność zmierzająca do podniesienia samooceny młodzież
  z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Wrocławiu pt. „Maski Weneckie”.

 

 • Aktywizacja osób starszych w Placówce Wielofunkcyjnej w Strzelinie – „Dobra Starość”.

 

 • Program edukacyjny upowszechniający wiedzę w zakresie dawstwa szpiku kostnego - projekt socjalny. 

  

TYTUŁY PRAC DYPLOMOWYCH -

PROJEKTÓW SOCJALNYCH 2010/2011
 

 • Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na przykładzie wychowanków wielofunkcyjnej Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie – projekt socjalny „Dobry start wdobrą przyszłość”.

 

 • Integracja społeczna wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci  Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu – projekt socjalny „Poznajmy się bliżej”.

 

 • Alternatywne sposoby zagospodarowania czasu wolnego osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR. Warsztaty twórczej resocjalizacji „Spójrzmy inaczej”.  
   
 • Innowacyjne formy organizowania czasu wolnego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Curatus.

 

 • Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży z dzielnicy Nadodrze oraz wielowymiarowa działalność wzmacniająca świadomość społeczną tej grupy - projekt socjalny „Jeden, dwa, trzy – swoją przyszłość wybierz Ty!”  
   
 • Działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i tworzenia warunków do samorozwoju dzieciom
  i młodzieży ze świetlic i klubów środowiskowych – projekt socjalny.

   
 • „Kolorowa jesień życia” - aktywizacja osób starszych w środowisku lokalnym.

 

 • Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez kobiety bezrobotne zamieszkujące rejon  wrocławskiego Nadodrza i Kleczkowa poprzez działania wzmacniające ich wizerunek zewnętrzny i naukę aktywnego poszukiwania pracy – projekt socjalny „Jak cię widzą, tak cię piszą”.

 

 • Poradnictwo socjalne dla rodziców dzieci korzystających z Przychodni Rehabilitacyjnej we Wrocławiu przy
  ul. Dobrzyńskiej.

 

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu bezrobotnych kobiet poprzez utworzenie grupy edukacyjnej „Dasz radę” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

 

 • Utworzenie koła muzycznego jako forma aktywizacji społecznej seniorów w Ośrodku Opiekuńczo -  Adaptacyjnym Pensjonat dla Osób Starszych - projekt socjalny „Rozśpiewani w jesieni”.

 

 • Organizacja punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób niepełnosprawnych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy – projekt socjalny.
   
 • Aktywizacja mieszkańców „Domu Ciepła” poprzez włączenie ich do realizacji projektu socjalnego „Zielony Kącik”.   

 

 • Warsztaty aktywizujące osoby bezdomne z terenu miasta Lubina.

 

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych poprzez motywowanie do korzystania
  z dóbr kultury.