Biblioteka - nowości

  

ZAPRASZAMY do ZAPOZNANIA z NOWOŚCIAMI WPROWADZONYMI 

do KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI
KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

 


 

MAJ, 2015

 


 • (Prze)moc w rodzinie : instytucjonalne formy (po)mocy / red. nauk. Małgorzata Orłowska, Magdalena Gościniewicz, Grażyna Pisarczyk. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2015.

 • Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne / Beata Maria Pawlik. - Warszawa : Difin, 2015. 
 • Bezdomność – wymiar osobowy i instytucjonalny / red. nauk. Józefa Matejek, Ewelina Zdebska. - Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2014. 
 • Biedni Romowie, źli Cyganie : stereotypy i rzeczywistość / Norbert Mappes-Niediek ; tł. Urszula Poprawska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. 
 • Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia : szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej konsumpcji / Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz, Małgorzata Zamojska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. 
 • Dyscyplina finansów publicznych : podstawy i zakres odpowiedzialności / [red.] Arkadiusz Talik, Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Babczuk. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 
 • Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska : Polska, Słowacja, Węgry / Małgorzata Kołaczek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. 
 • Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu / [red. nauk. Anna Olejniczuk-Merta] ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. - Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2014. 
 • Karta Dużej Rodziny. Świadczenia rodzinne : wybrane problemy / Magdalena Januszewska [et al.]. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2015. 
 • Kompendium metod i technik zarządzania : teoria i ćwiczenia / red. nauk. Katarzyna Szymańska. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. 
 • Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną / Jarosław Przeperski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2015. 
 • Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej / red. Justyna Kusztal i Karolina Kmiecik-Jusięga. - Kraków : Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2014. 
 • Kontrola w jednostkach pomocy społecznej : kontrola zewnętrzna oraz kontrola zarządcza – wskazówki dla kierowników jednostek / pod red. Michała Łyszczarza ; aut.: Arkadiusz Chełstowski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 
 • Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / Piotr Sołtyk. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 
 • Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. 
 • Księgowość budżetowa, gospodarka finansowa i sprawozdawczość jednostek pomocy społecznej / Adam Bartosiewicz [et al.]. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2014. 
 • Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. 
 • Motywatory pozapłacowe czyli Droga do nowej jakości pracowników : przedsiębiorstwa i administracja publiczna / Piotr Lenik. - Warszawa : Difin, 2012. 
 • Motywowanie w organizacjach publicznych / Zbigniew Ścibiorek. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2014. 
 • Myśleć o społeczeństwie. Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu / red. Marek Walancik, Blahoslav Kraus. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014. 
 • Nowe koncepcje zarządzania ludźmi / Joanna M. Moczydłowska, Karol Kowalewski. - Warszawa : Difin, 2014. 
 • Ochrona danych osobowych 2015 w jednostkach publicznych : praktyczne przykłady i wskazówki, jak po zmianach od 1stycznia 2015 stosować nowe wytyczne / [Maria Kucharska-Fiałkowska]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2015. 
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych / Stanisław Hoc, Tomasz Szewc. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. 
 • Od instytucji totalnej ku demokratycznej? : domy pomocy społecznej w Polsce / Teresa Zbyrad. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2014. 
 • Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku / pod red. nauk. Pawła Graty. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.
 • Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 2 /pod red. nauk. Pawła Graty. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. 
 • Od stereotypu do wykluczenia / pod red. Anny Fidelus. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014. 
 • Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej / pod red. nauk. Wojciecha Duczmala, Sławomira Kani, Sławomira Śliwy. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2014. 
 • Podstawy zarządzania / red. nauk. Marian Strużycki. - Wyd. 2. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2014. 
 • Praca socjalna : obraz polityki społecznej w Polsce i Rosji = Social work : the outlook of social policy In Poland and Russia : Social'naâ rabota : kartina obestvennoj politiki v Pol'še i Rossii / red. nauk. Lech Kacprzak. - Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2014. 
 • Pracownicy socjalni : od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu : studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego / Teresa Zbyrad. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014.
 • Procedura administracyjna w jednostkach pomocy społecznej / Michał Behnke [et al.]. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2015. 
 • Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji : sztuka komunikowania się / Monika Kaczmarek-Śliwińska. - Warszawa : Difin, 2015. 
 • Public Relations : zarządzanie informacjami / Piotr Bielawski. - Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2011. 
 • Public relations : znaczenie społeczne i kierunki rozwoju / red. nauk. Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło. - Wyd. 1 - 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 
 • Resocjalizacja a sport : podejście eksperymentalne / Ryszard Botwina, Aleksander Stuła, Paweł Kobes. - Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2014. 
 • Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku : aktualne problemy / red. nauk. Lucyna Machol-Zajda, Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. 
 • Sieci międzyorganizacyjne : współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania / red. nauk. Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet, Bartosz Jasiński ; aut. Agnieszka Chrisidu-Budnik [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. 
 • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodziny / red. nauk. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Martin Hronec ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014. 
 • Spółdzielnie socjalne jako instrument polityki społecznej państwa / red. Witold Janocha, Jerzy Koperek, Katarzyna Zielińska-Król. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2015. 
 • Starość w cyklu życia : społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości / Halina Worach-Kardas. - Katowice : "Śląsk", 2015. 
 • Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne / red. nauk. Marzena Stor, Tadeusz Listwan. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. 
 • Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-psychologiczne / red. nauk. Marzena Stor, Agnieszka Fornalczyk. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. 
 • Świadczenia rodzinne / Magdalena Januszewska, Bartłomiej Mazurkiewicz. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2014. 
 • Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego / pod red. Jolanty Grotowskiej-Leder. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. 
 • Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 
 • Zagrożone człowieczeństwo. T. 2, Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności / pod red. nauk. Ewy Kantowicz i Grażyny Orzechowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 
 • Zarządzanie jakością w usługach publicznych / Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski. - Wyd. 2 zm., dodr. - Warszawa : CeDeWu, 2012. 
 • Zarządzanie kadrami / red. nauk. Tadeusz Listwan ; aut. Zbigniew Antczak [et al.]. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.
 • Zarządzanie motywacją pracowników / Waldemar Kozłowski. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : CeDeWu, 2010. 
 • Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary oddziaływania / red. nauk. Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez. - Warszawa : Placet, 2013. 
 • Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego / Tadeusz Zawadzak. - Warszawa : Difin, 2014. 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zdzisława Janowska. - Wyd. 2. zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zbigniew Ścibiorek. - Warszawa : Difin, 2010. 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 3. rozsz. i zaktualizowane. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014. 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji : podręcznik akademicki / Joanna Moczydłowska. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : Difin, 2011.
 • Zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej / Michał Culepa [et al.]. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2015. 
 • Zasoby ludzkie w organizacji / Michał Adam Leśniewski, Sylwia Morawska. - Warszawa : CeDeWu, 2012. 
 • Zatrudnianie pracowników socjalnych i innych pracowników ośrodków pomocy społecznej / Magdalena Januszewska [et al.]. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2014.