Praktyki zawodowe III rok

  

 

PRAKTYKA   ROK III – V semestr

Praktyka zawodowa realizowana jest na III roku w V semestrze.

 

 

WYDZIAŁ

DZIENNY

WYDZIAŁ

ZAOCZNY

 

 

Semestr

V

 

Praktyka zawodowa

specjalizacyjna

 

210 h

 

 

 

168 h

 

 

 

  


MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK:

Placówki, w których możliwe są do zrealizowania zadania związane z wybranym prze słuchacza profilem specjalizacji, m.in.:

 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Domy Dziecka,
 • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze,
 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze,
 • Placówki Opiekuńczo-Interwencyjne,
 • Zakłady Karne,
 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • Przedszkola, Szkoły,
 • Urzędy Pracy.

  

 

UWAGI DO REALIZACJI PRAKTYK:

 • Praktyka obejmuje obszar zagadnień związanych z wybranym przez słuchacza profilem specjalizacji.
 • Praktyki te są ukierunkowane na pracę socjalną mającą na celu przezwyciężanie problemów osób  i rodzin doświadczonych bezrobociem, niepełnosprawnością lub innymi problemami utrudniającymi funkcjonowanie w społeczności lokalnej.
 • Słuchacz w trakcie realizacji praktyk poszukuje rozwiązań konkretnego problemu i podejmowania działań o charakterze prewencyjnym.

 

  


ZALICZENIE PRAKTYKI:

Praktyki zawodowe zalicza kierownik praktyk zawodowych w oparciu o złożoną przez słuchacza dokumentację:

 • karta aktywności i oceny słuchacza,
 • sprawozdanie z praktyk zawodowych.

  


NA OCENĘ Z PRAKTYKI SKŁADA SIĘ:

 • ocena opiekuna praktyk w placówce,
 • ocena wystawiona na podstawie prowadzonej dokumentacji (sprawozdanie z praktyk),
 • obecność na wykładach i wizytach lustracyjnych realizowanych w ramach praktyk zawodowych.