Praktyki zawodowe II rok

  

PRAKTYKA   ROK II

Praktyka zawodowa realizowana jest na II roku w IV semestrze.

 

 

WYDZIAŁ

DZIENNY

WYDZIAŁ

ZAOCZNY

 

 

Semestr IV

 

Praktyka zawodowa ogólna

w placówkach całodobowych

 

140 h

 

 

 

112 h

 

 

  

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK:

Placówki całodobowe, m.in.:

 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Domy Dziecka,
 • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze,
 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze,
 • Placówki Opiekuńczo-Interwencyjne,
 • Zakłady Karne.

 
 

UWAGI DO REALIZACJI PRAKTYK:

 • Celem tej praktyki zawodowej jest nabycie przez słuchacza umiejętności rozpoznawania problemów wynikających z opuszczenia naturalnego środowiska i przebywania przez dziecko lub osobę dorosłą czasowo lub bezterminowo w całodobowej placówce pomocy społecznej.
 • Słuchacz zwiększa swoją wiedzę na temat roli i znaczenia placówek pomocy całodobowej
  w systemie zabezpieczenia społecznego oraz specyfiki ich funkcjonowania.
 • Słuchacz nabywa umiejętności pozyskiwania sprzymierzeńców do rozwiązywania problemów osób przebywających w placówce, w tym środowiska lokalnego oraz rodziny;

  

ZALICZENIE PRAKTYKI:

Praktyki zawodowe zalicza kierownik praktyk zawodowych w oparciu o złożoną przez słuchacza dokumentację:

 • karta aktywności i oceny słuchacza,
 • sprawozdanie z praktyk zawodowych.

  

NA OCENĘ Z PRAKTYK ZAWODOWYCH SKŁADA SIĘ:

 • ocena opiekuna praktyk w placówce,
 • ocena wystawiona na podstawie prowadzonej dokumentacji (sprawozdanie z praktyk),
 • obecność na wykładach i wizytach lustracyjnych realizowanych w ramach praktyk zawodowych.