Praktyki zawodowe

  

PRAKTYKI ZAWODOWE:

 • Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia słuchaczy Kolegium.
 • Praktyki zawodowe realizowane są w ilości godzin i zakresie zgodnym:
  • ze standardami kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych określonymi
   w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 roku,
  • z kwalifikacjami pracownika socjalnego określonymi w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku (z późn. zm.) o pomocy społecznej.
 • Praktyki realizowane są w wiodących jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia.
 • Nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych sprawuje opiekun w placówce.
 • Nadzór merytoryczny nad realizacją praktyk w Kolegium sprawuje kierownik praktyk zawodowych.

  

RODZAJE PRAKTYK ZAWODOWYCH:

 

 

WYDZIAŁ

DZIENNY

WYDZIAŁ

ZAOCZNY

 

 

Semestr

II

 

Praktyka zawodowa ogólna

w ośrodkach pomocy społecznej

 

140 h

 

 

 

112 h

 

 

 

Semestr IV

 

Praktyka zawodowa ogólna

w placówkach całodobowych

 

140 h

 

 

 

112 h

 

 

Semestr

V

 

Praktyka zawodowa

specjalizacyjna

 

210 h

 

 

 

168 h

 

 

 

Semestr VI

 

Praktyka zawodowa

dyplomowa

 

70 h

 

 

 

56 h

 

 

 

 

RAZEM

 

560

 

448

 

  

ZAKRES PRAKTYK ZAWODOWYCH:

 • Zapoznanie się ze specyfikacją funkcjonowania placówki:
 • strukturą i organizacją placówki,
 • rodzajem świadczonych usług,
 • potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,
 • stopniem zaspokojenia potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej przez placówkę i poza nią;
 • Aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówce.
 • Nawiązanie kontaktów z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej przez placówkę.
 • Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych
  i społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia.
 • Zebranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizacje projektów socjalnych.

  

UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PODCZAS PRAKTYK ZAWODOWYCH:

 • Praktycznego działania przez wypróbowanie swych umiejętności i skorygowanie ewentualnych pomyłek.
 • Aktywnego i kompleksowego poszukiwania informacji niezbędnych do uzyskania pełnej wiedzy
  o problemie.
 • Posługiwania się w praktyce wiedzą dotyczącą procedury postępowania w określonych sytuacjach.
 • Samodzielnego prowadzenia pracy socjalnej przy pomocy poznanych metod,
  z uwzględnieniem wszystkich jej efektów.
 • Postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej.
 • Umiejętności metodyczne, interpersonalne, menedżerskie, z zakresu public relations.