Kim jest pracownik socjalny?

  

Pracownik socjalny:

organizuje pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; prowadzi poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów; wzmacnia zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz rozwoju; efektywnie organizuje zróżnicowane formy pomocy i zarządza nimi.


Zadania zawodowe:

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy służb społecznych oraz kwalifikują do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • prowadzenie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • wspieranie lub dążenie do przywrócenia wzajemnie korzystnych interakcji pomiędzy jednostkami a społeczeństwem w celu poprawy jakości życia;
 • pobudzanie i wzmacnianie samozaradności społecznej – indywidualnej i zbiorowej – dla której oparciem powinny być lokalne instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe; pobudzanie społecznej aktywności i inspirowania działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudności oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji życiowej takich osób i rodzin,
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • ujawnianie, analizowanie i interpretowanie potrzeb społecznych mających wpływ na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich, podnoszenie jakości życia oraz przezwyciężanie i pozytywne rozwiązywanie problemów społecznych;
 • wskazywanie na luki i niedostatki w obowiązującym ustawodawstwie socjalnym
  i postulowanie koniecznych zmian;
 • inicjowanie i uczestniczenie w badaniach problemów społecznych (diagnoza potrzeb);
 • monitorowanie oraz ewaluacja programów i działań;
 • dążenie do podnoszenia jakości usług oraz systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i samokształcenie.

 

Instytucje, w których znajdują zatrudnienie pracownicy socjalni, to m.in.:

 • ośrodki pomocy społecznej;
 • powiatowe centra pomocy rodzinie;
 • domy pomocy społecznej;
 • środowiskowe domy samopomocy;
 • placówki opiekuńczo - wychowawcze, w tym: domy dziecka;
 • świetlice środowiskowe;
 • szpitale;
 • ośrodki penitencjarne;
 • fundacje i stowarzyszenia;
 • różne inne placówki zajmujące się  rozwiązywaniem problemów społecznych, w tym:  niepełnosprawności, bezdomności, uzależnień, bezrobocia, przemocy;