Kolegium

 

  

foto mini 01

 Kolegium 

Pracowników Służb Społecznych


 MISJA: Kolegium jest placówką przyjazną słuchaczowi, przygotowującą do  profesjonalnego wykonywania zawodu w oparciu o najwyższą jakość kształcenia
oraz wspomagająca jego wszechstronny rozwój.


Kolegium kontynuuje 40 - letnią tradycję kształcenia w zawodzie pracownik socjalny.

Podstawy prawne działania Kolegium:

1. Uchwała Nr LV/815/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2006 roku 
w sprawie utworzenia Kolegiów Pracowników Służb Społecznych
we Wrocławiu z siedzibą przy 
ul. Trzebnickiej 42 oraz nadania statutu;

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie Kolegium Pracowników Służb Społecznych (Dz. U. Nr 61 poz. 544);


Organ prowadzący - SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA    DOLNOŚLĄSKIEGO
Opieka naukowo – dydaktyczna - UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO -      PEDAGOGICZNY, INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH
Nadzór pedagogiczny - DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY


 


        

 

  Nauka w Kolegium trwa 3 lata.

    Zajęcia w formie akademickiej prowadzone są w systemie:
        
    • DZIENNYM (nauka bezpłatna);

    • ZAOCZNYM (nauka płatna);


 


 

 

Atutami Kolegium są:

  • jedyne publiczne Kolegium Pracowników Służb Społecznych na Dolnym Śląsku,
  • znakomita baza dydaktyczna i socjalna,
  • wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczno-naukowa,
  • biblioteka z bogatym księgozbiorem i centrum multimedialnym,
  • nowoczesna pracownia komputerowa,
  • szeroko rozwinięta sieć współpracy z organizacjami i instytucjami,
  • możliwość angażowania się w akcje społeczne i pracę wolontarystyczną.